Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Pasdirect.nl

Pasdirect.nl is een onderdeel van DBF Loyalty Groep BV.

1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle transacties met Pasdirect.nl. Eventuele algemene voorwaarden van een contractpartij van Pasdirect.nl worden nadrukkelijk altijd van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Offertes, opdrachten, overeenkomst
2.1. Alle prijzen, levertermijnen en maten e.d. zijn vrijblijvend tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.2. Getoonde of verstrekte monsters, modellen of demonstraties hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens binden slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.3. Alle aanbiedingen door Pasdirect.nl kunnen door haar worden herroepen, uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie.
2.4. Toezending van aanbiedingen en offertes verplicht Pasdirect.nl niet tot het aangaan van een overeenkomst.
2.5. Na opdracht en/of bestelling door de contractspartij komt er geen overeenkomst tot stand dan nadat Pasdirect.nl deze opdracht en/of bestelling schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

3. Prijzen
3.1. Bij prijswijzigingen, ook na het tot stand komen van een overeenkomst, waaronder heffingen van overheidswege, die voor Pasdirect.nl tot een hogere kostprijs leiden, is Pasdirect.nl gerechtigd haar prijs aan de afnemer/opdrachtgever dienovereenkomstig te verhogen.
3.2. Alle bijkomende werkzaamheden, welke niet op voorhand schriftelijk zijn overeengekomen, worden door Pasdirect.nl in rekening gebracht bij de afnemer/opdrachtgever.
3.3. Pasdirect.nl is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen volgens het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie; reeks voor werknemersgezinnen met een gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering, zoals vastgesteld door het CBS.

4. Extra werk
4.1. Pasdirect.nl is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen indien aanvankelijk overeengekomen tarieven en prijzen waren gebaseerd op onjuiste specificaties van de wederpartij.

5. Levertijden
5.1. Levertijden zijn nimmer fataal tenzij dit met Pasdirect.nl uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6. Betaling
6.1. Betaling aan Pasdirect.nl dient tijdens het plaatsen van de bestelling te geschieden middels iDeal.
6.2. Indien gewenst kan de bestelling en tevens de betaling buiten de site om gedaan worden. In dat geval zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
6.3. Pasdirect.nl bestellingen worden verzonden na ontvangst van betaling. Dit geldt ook in het geval dat per factuur betaald wordt in plaats van via iDeal. Pasdirect.nl is niet verantwoordelijk voor de hierdoor eventuele opgelopen vertraging.
6.4. Opschorting of verrekening door de afnemer is nimmer toegestaan.
6.5. Indien de wederpartij niet tijdig of behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem enige op grond van deze voorwaarden met Pasdirect.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van het bedrijf of diens overlijden, is Pasdirect.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door Pasdirect.nl geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere werkzaamheden of levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Pasdirect.nl geleden schade.

7. Gebreken en bezwaren
7.1. Gebreken dienen bij ontvangst/ingebruikname direct schriftelijk en telefonisch te worden gemeld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst/ingebruikname. Daarna kan hier geen beroep meer op worden gedaan.
7.2. Alle bezwaren tegen een factuur van Pasdirect.nl dienen schriftelijk binnen 10 dagen na de factuurdatum aan Pasdirect.nl te worden medegedeeld.

8. Schadevergoeding /aansprakelijkheid
8.1. Alle aansprakelijkheid, zowel voor directe als indirecte schade, wordt nadrukkelijk uitgesloten, maar is in elk geval altijd beperkt tot het door een eventuele verzekering van Pasdirect.nl gedekte bedrag. Is het voorval niet verzekerd, dan is de mogelijke aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal de netto-factuurwaarde. Gevolgschade, in welke vorm dan ook, is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten. De afnemer/opdrachtgever stemt hier nadrukkelijk mee in bij ondertekening van de offerte. De afnemer dient zelf voor een genoegzame verzekering te zorgen wanneer er twijfel is ten aanzien van het vorenstaande. De afnemer/opdrachtgever vrijwaart Pasdirect.nl te allen tijde voor aanspraken van derden. Dit laatste ook in geval van mogelijk schending van licenties, octrooien of andere rechten van derden.
8.2. De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan PasDirect.nl worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. PasDirect.nl is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en PasDirect.nl kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
8.3. PasDirect.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in de productie. De klant gaat ermee akkoord alle ontwerpen grondig na te kijken voordat de opdracht geproduceerd wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij de productie kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders bestelde passen. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverde passen.
8.4. PasDirect.nl is niet aansprakelijk voor: 1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben. 2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien. 3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Pasdirect.nl. 4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in het ontwerp of de proef wel waarneembaar zijn geweest. Pasdirect.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade.
8.5. Pasdirect.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
8.6. Na 3 maanden na voltooiing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Pasdirect.nl.
8.7. Pasdirect behoudt zich het recht voor op basis van het aangeleverde ontwerp (bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsbewijs, valsificaties of maatschappelijk onverantwoorde ontwerpen), de bestelling niet uit te voeren.
8.8 Pasdirect.nl zal in geval van situaties geschetst in punt 8.7 niet overgaan tot het restitueren van het door u betaalde bedrag voor de opdracht.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Pasdirect.nl behoudt zich te allen tijde het eigendom voor ten aanzien van de geleverde zaken zolang deze niet integraal zijn betaald. De afnemer verleent altijd op eerste afroep alle medewerking aan het retourneren van de zaken, wanneer Pasdirect.nl dit eigendomsvoorbehoud inroept.

10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Pasdirect.nl nimmer aansprakelijk en worden haar verplichtingen opgeschort. Eventueel daardoor extra te maken kosten komen voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wanneer Pasdirect.nl zaken doet met een buitenlandse (rechts)persoon, is uitsluitend de rechtbank bevoegd van de vestigingsplaats van Pasdirect.nl. De buitenlandse (rechts)persoon stemt daar op voorhand mee in.

Pasdirect.nl

Rietbaan 6
2908 LP Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 5025
2900 EA Capelle aan den IJssel

Contact
010 - 264 69 93
info@pasdirect.nl